2008

VERSLAG JUBILEUMDAG 18 MEI 2008

J.H.M.Richter

Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging Amici Insulae en de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak op zondag 18 mei 2008.
De jubileumdag begon om 09.00 uur met een H. Mis in de St. Stephanuskerk te Stevensweert ter intentie van de overleden bestuursleden en overleden leden van de vereniging Amici Insulae en de overleden bestuursleden en gidsen van de Stichting Streekmuseum.


Na afloop van de mis werden vanaf 10.00 uur de leden van Amici Insulae in Café Zaal Restaurant De Maaspoort ontvangen voor de jaarvergadering die door voorzitter Mooren om 10.30 uur werd geopend.
Om 11.45 uur werd de jubileumdag voortgezet met een bijzondere feestvergadering, welke door de voorzitter van vereniging Amici Insulae, de heer Mooren, mede namens de stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak werd geopend.In zijn openingswoord heette hij burgemeester Frans Wilms en echtgenote als ook de sprekers de heer Jean Knoors uit Grevenbicht en mevrouw Antoinette Gerhartl-Witteveen uit Nijmegen, de heren Kempkens en Lupak van het restauratieatelier Restaura uit Haelen, de overige genodigden en alle aanwezige leden van Amici Insulae van harte welkom. In zijn toespraak liet hij de voorbije 25 verenigingsjaren de revue passeren. Hij memoreerde ook de bestuurssamenstellingen door de jaren heen met speciale aandacht voor Pater Willem Sangers, mede-oprichter van Amici Insulae. Hij huldigde ook alle leden, die sinds de oprichting van de vereniging, lid zijn gebleven. Zij legden de basis van de vereniging.
Na zijn toespraak ging hij over tot de huldiging van Har Rutten, vanwege zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap als afgevaardigde van het Streekmuseum in het bestuur van Amici Insulae. Hij roemde zijn kennis en kunde die o.a. tot uiting komt in het schrijven van verschillende (boek)publicaties.
Om de waardering te ondersteunen voor het vele werk en tomeloze inzet overhandigde hij Har een boek over “Monumenten in Limburg”. Vervolgens nam secretaris Hans Richter het woord, die op zijn beurt voorzitter Bert Mooren toespraak vanwege zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap. Vanaf de oprichting in 1983 tot 1994 was hij vice-voorzitter en vanaf 1994 tot heden bekleedt hij de functie van voorzitter. Toen Bert Mooren in Stevensweert en Ohé en Laak aantrad als burgemeester zag hij geen bouwvallige huizen die afgebroken moesten worden maar hij zag monumenten. Als voorzitter van Amici Insulae legde hij, wonende in Noord-Limburg, de reis naar het Eiland in de Maas maar wat graag af. Voor zijn enthousiaste inzet en zijn vele werk ten behoeve van en voor de vereniging, bood hij de voorzitter eveneens het boek “Monumenten in Limburg” aan. Bij monumenten als Har Rutten en Bert Mooren hoort een boek over monumenten., aldus de secretaris.
Na een klein muzikaal intermezzo was het woord aan John van Engelen, die als voorzitter van de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak het woord richtte tot de aanwezigen. Ook hij liet 25 jaar streekmuseum de revue passeren en ook hij ging in op de bestuurssamenstelling van de voorbije 25 jaar. Hij memoreerde de vele bijzondere tentoonstellingen, die door het streekmuseum werden georganiseerd, o.a. de tentoonstelling in 1988 van 22 beelden van Jan van Steffeswert in het Hervormd Kerkje te Stevensweert. Ook stond hij o.a. stil bij de vele boekuitgaven van het museum. De recente verbouwing en herinrichting van het museum bracht hij eveneens onder de aandacht.
Als laatste onderdeel van zijn bijdrage ging hij over tot de huldiging van enkele jubilarissen: Har Rutten vanwege zijn 25-jarig bestuurslidmaatschap; mevr. Annie Vos-Majolée en Hans Richter vanwege het feit dat zij, verbonden aan het streekmuseum, 25 jaar stadsgids zijn in
Stevensweert. Op zijn beurt werd hij door Har Rutten, secretaris van de Stichting
Streekmuseum, als jubilaris toegesproken. Het bestuur van de Stichting Streekmuseum
overhandigde hun jubilarissen een ingekleurde ets van het Jan van Steffeswertplein van de
hand van kunstenaar Gérard Rutten.
Nu volgde een muzikaal intermezzo, uitgevoerd door vier leden van de Koninklijk Erkende
Harmonie St. Cecilia uit Ohé en Laak. Zij brachten Händels Watermusic ten gehore.
Hierna gaf de heer Mooren burgemeester Frans Wilms het woord. Hij zei graag aan de
uitnodiging gehoor gegeven te hebben. Hij haalde de successen van voetbalclub Walburgia
aan, noemde het fantastisch blazersensemble dat deze feestvergadering opluistert en
refereerde aan de vrijwillige brandweer van Stevensweert die gisteren zaterdag 17 mei
Limburgs Kampioen werd, waardoor zij mogen deelnemen aan het gewestelijk
kampioenschap. Deventer, waar hij onlangs met zijn echtgenote op bezoek was, heeft een
mooi plein. Maar wandelend vanaf de parkeerplaats aan de Sportlaan naar De Maaspoort
vond hij dat het Jan van Steffeswertplein, deze dag vrij van geparkeerde auto’s, het mooiste
plein is. Hij feliciteerde de beide besturen met hun jubileum. Hij sprak zijn dankbaarheid uit
voor het feit dat met passie en enthousiasme gewerkt werd en wordt en dat men zich gesteund
weet door een groot draagvlak van 525 leden. Hij ging in zijn toespraak terug naar de 18de
eeuw toen er in Stevensweert al bouwactiviteiten plaatsvonden. In Stevensweert gebeurde het,
waarbij De Maas als inspirator en verbindende factor optrad. Het mooie van de Maas kan men
in Stevensweert meemaken. Het Eiland in de Maas kent zijn tradities en vele
familieverbanden. Dit levert een vriendenclub op. Burgemeester Wilms ging in op het begrip
vriendschap. Men moet verlangen om vriend te zijn. Vriendschap geeft geborgen- en
veiligheid en een vriend is loyaal; hier blijf ik vriend van en zelfs vriend voor het hele leven.
Na dit gezegd hebbende, gaf hij zich, tot groot genoegen van de aanwezigen, op als lid van
Amici Insulae, welke geste met applaus van de aanwezigen werd gehonoreerd. Hij wenste de
vereniging en de stichting nogmaals proficiat en wenste hen een fijne dag toe.
Voorzitter Mooren dankte hem voor de mooie woorden en sprak de wens uit dat de drie parels
in de gemeente Maasgouw (Stevensweert, Thorn en Wessem) altijd hun glans mogen
behouden.
De heer Jean Knoors, lid van onze vereniging en wonende te Grevenbicht, hield zijn
toespraak als voorzitter van de Maasketen Jan van Eyck uit Maaseik. Zijn toespraak had als
leidraad De Maas in Limburg en het Eiland in de Maas. Jean Knoors maakte de reis naar
Stevensweert niet over de A2 maar “binnendoor”. Op het Eiland in de Maas aankomende,
voelde hij zich, net als de burgemeester, thuis.
Als muzikaal intermezzo bracht het blazersensemble het bekende Toreador uit de opera
Carmen van Bizet.
Mevrouw Antoinette Gerhartl-Witteveen uit Nijmegen, voormalig directeur van het museum
Kam en Het Valkhof te Nijmegen, hield als opstap naar de onthulling van de Kantharos een
inleiding, die als titel meekreeg: Overpeinzingen bij een Romeinse zilveren beker. Zij ging in
op de lange weg die de Kantharos aflegde vanaf het moment dat hij gevonden werd tot zijn
laatste rustplaats in het museum Het Valkhof te Nijmegen. Af en toe wierp zij een blik naar de
afgedekte vitrine waarin de zilveren replica van de Kantharos onzichtbaar voor de aanwezigen
vooralsnog te pronken stond. Zij moest het doen zonder iets tastbaars. Zij beschreef lyrisch en
gebarenmakend hoe de beker eruit zag. De vondst, de jurisprudentie, de kunsthistorische
waarde en de verschillende replica’s die in de loop der tijd vervaardigd zijn, ontbraken in haar
inleiding niet. Er kan gerust gesteld worden dat de Stevensweerter replica tot dusverre de
mooiste is. De heren Kempkens en Lupak van het restauratieatelier Restaura uit Haelen
hebben fantastisch werk geleverd. Enigszins bekend met de geschiedenis rond de beker,
hingen de aanwezigen aan de lippen van mevrouw Gerhartl-Witteveen. Tenslotte overhandigde zij de beide voorzitters een cassette met de 10 boekwerken, die in het kader van Topstukken uit het museum Het Valkhof werd uitgegeven door de Stichting Vrienden van het Valkhof. Het boek over de Stevensweerter Kantharos werd door haar geschreven en was de laatste bijdrage in deze serie.
Vervolgens vond de onthulling plaats van de zilveren replica, welke verricht werd door Arie Paes.
Tijdens de hierna gehouden lunch werd de replica door velen aanschouwd. De bewondering stak men niet onder stoelen of banken. Tijdens de lunch werd de Kantharos naar het Protestants Kerkje overgebracht waar hij gedurende deze dag en het weekend van 24 en 25 mei te bewonderen was.
Na de lunch volgde het laatste onderdeel van de feestvergadering: de presentatie van het door Har Rutten geschreven boek Stevensweert, vesting aan de Maas. Hij leidde de presentatie van dit historisch verantwoord boek ook zelf in. Pater Willem Sangers schreef in de beginjaren vijftig van de vorige eeuw het enige boek over de geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak met als titel Er ligt een Eiland in de Maas. Nu, na goed vijftig jaar, verschijnt er een boek dat geheel gewijd is aan het ontstaan en de geschiedenis van de vesting Stevensweert en dat als een standaardwerk beschouwd mag worden. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Frans Wilms. De beide voorzitters Bert Mooren en John van Engelen ontvingen eveneens een exemplaar. John van Engelen sloot deze feestvergadering af. De aanwezigen konden zich aansluitend gaan verspreiden om de tentoonstelling rond de Kantharos in het Protestants Kerkje en de tentoonstelling van de kunstwerken van de schooljeugd in het Trefcentrum te gaan bezichtigen. De schooljeugd van Stevensweert en Ohé en Laak heeft deze kunstwerken vervaardigd onder leiding van de heer en mevrouw Sergio en Ineke van Santfoort Vorst - Vries van de Stichting Catharijn. Men kon ook het na een verbouwing heringerichte museum bezoeken. Gidsen verzorgden rondleidingen, waar gretig gebruik van werd gemaakt.
De dag werd besloten met een receptie van 17.00 uur tot 18.30 uur. Vele leden en afvaardigingen van verenigingen kwamen de jubilerende vereniging en stichting de hartelijke felicitaties aanbieden.
Oud-museumbestuurslid Har Schillings uit Montfort zorgde voor een klapstuk tijdens de receptie. Hij bood het streekmuseum een gravure uit 1639 aan, voorstellende een ruiterportret van Francisco de Moncada, de bouwer van de vesting Stevensweert.
Het vier leden tellende blazersensemble van de Koninklijk Erkende Harmonie St. Caecilia uit Ohé en Laak, bestaande uit Ivo van Helden, Bram Smeets, Lars en Niels Peulen, verzorgde de fantastisch uitgevoerde muzikale intermezzi.
De besturen van de vereniging Amici Insulae en de Stichting Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak kunnen terugkijken op een schitterend geslaagd jubileumfeest dat gekenmerkt werd door vele hoogtepunten.
J.H.M. Richter
secretaris Amici Insulae