DE EERSTE FEESTGIDS VAN HARMONIE ST. STEPHANUS TE STEVENSWEERT

H.G.M. Rutten

Blijkens afkondiging in de Nederlandse Staatscourant van 29 oktober 1947 werd op 1 juli 1946 te Stevensweert opgericht een harmoniegezelschap met de naam "St. Stephanus". De koninklijke goedkeuring werd verleend op 10 maart 1947. Voor dat het zo ver was, waren er al een aantal vergaderingen en activiteiten vooraf gegaan.

De eerste muzikale rondwandeling van het nieuwe gezelschap vond plaats op 5 mei 1947 bij gelegenheid van de nationale bevrijdingsdag. Kort daarna, op zondag 10 juli 1947, organiseerde de harmonie haar eerste festival in een wei van de heer W. Fincken. Bij gelegenheid van dit muziekfeest werd ook een feestgids uitgegeven met onderstaande titelpagina:


In het boekje werd ook een beknopte bijdrage opgenomen over het ontstaan van de harmonie, interessant genoeg om hieronder in zijn geheel te laten volgen (een uitvoeriger overzicht is te vinden in het fraaie jubileumboek dat werd uitgegeven bij het 50-jarig bestaan in 1996):

Het ontslaan van de Harmonie St. Stephanus.
  Reeds jarenlang deed zich in Stevensweert ernstig het gemis aan een harmonie gevoelen,
vooral bij kerkelijke en andere feestelijkheden.
  Na de bevrijding in 1945 gingen er steeds meer stemmen
op in Stevensweert een harmonie op te richten.
  Op initiatief Van de heren jac. Slijpen en Jan Jeurissen werd op 25 November 1945 een vergadering belegd in de zaal van de Wed J. Richter. De vergadering stond onder voorzitter-schap van de Heer P. van Riet. Er werd een oprichtings-comité gevormd, bestaande uit de heren P. van Riet, Jac. Slijpen, J. Jeurissen en P. Theunissen.
  Op 16 December d.a.v. had wederom een vergadering plaats. Reeds 53 personen hadden zich tot lid der nieuwe vereniging aangemeld. Er werd een voorlopig bestuur gevormd, bestaande uit de Edelachtb. Heer P. Minkenberg, voorzitter, J. Adams, vice-voorzitter, P. Theunissen, secr.-penningmeester en (le heren P. van Riet, Jos. Rutten, E. Scott en P. Tubée als bestuursleden.
  Tot patroon der vereniging werd gekozen de H. Stephanus.
Een verenigingslokaal werd voorlopig gevonden in het schoolgebouw.
  De eerste taak van dit bestuur was te zorgen voor een
flinke verenigingskas.
  Diverse toneeluitvoeringen en bals werden georganiseerd en rond Pasen 1916 werd een rondgang langs de huizen ge-houden, die een overweldigend succes was en tevens voor bestuur en leden een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan.
  Op 17 Juli 1946 kon worden overgegaan tot de definitieve oprichting van het corps. Aan het bestuur werden de heren M. Sevriens, H. Niessen en J. Seegers toegevoegd, ais ver-tegenwoordigers van de gehuchten. De statuten werden vast-__ gesteld, waarop 5 Maart 1917 Koninklijke goedkeuring ver-kregen werd.
  Tot directeur van de vereniging werd aangezocht de lieer W: van Pol te Maasbracht-Beek, die deze functie aanvaardde. Geleidelijk aan kon overgegaan worden tot aanschaffing van de noodzakelijke instrumenten. Bij gelegenheid van de Nationale Feestdag op 5 Mei 1947, was de harmonie reeds zo ver gevorderd, dat voor het eerst een muzikale wandeling door" het dorp kon plaats hebben, terwijl er enkele Zondagen later voor het eerst deelgenomen *erd'aan de jaarlijkse Sacramentsprocessie.

In  het boekje staat verder een opsomming van de deelnemende muziekgezelschappen met het voor hen uitgevoerde programma. Als eerste trad op de organiserende vereniging zelf. Na het spelen van het Wilhelmus, werden door de nog jonge harmonie twee marsen gespeeld, te weten "Drapeau d' Eindhoven" en "Klankfestijn". Vervolgens traden op: harmonie St. Cecilia uit Ohé en Laak, fanfare Eensgezindheid uit Maasbracht-Beek, zangvereniging St. Cecilia uit Linne, harmonie St. Cecilia uit :Koningsbosch, fanfare St. Paulus uit Maria-Hoop en het avondconcert werd verzorgd door harmonie St. Michael uit Thom.

De verdere inhoud van de feestgids bestaat, zoals gebruikelijk, uit een aantal advertenties van winkels en bedrijven. Destijds vormden ze een welkome financiële bijdrage in de kosten die met het organiseren van een dergelijk festival gepaard gingen. Nu, meer dan 50 jaren later, leveren ze voor ons een interessant beeld op van de destijds in Stevensweert aanwezige vwnkels en bedrijven. Aan vrijwel alle wensen en behoeftes van de Stevensweertse inwoners kon toen worden voldaan door plaatselijke ondernemers. Hoe is de tijd veranderd!
Op de volgende bladzijden volgen de advertenties zoals die destijds door de Stevensweertse middenstand werden opgegeven ten behoeve van de feestgids.

 


In totaal betreffen het 48 advertenties uit Stevensweert. Ze geven met elkaar een nostalgisch beeld van de nijverheid zo'n halve eeuw geleden.
Velen zullen zich met mij afvragen: waar zijn ze gebleven, de bakkers, de timmerlieden, de aannemers, de smeden, de klompenmakers, de kleermakers, de vaak kleine maar gezellige -winkeltjes met "koloniale waren en aanverwante artikelen” waar bijna alles te krijgen was? Nog slechts enkele winkels en bedrijven hebben de huidige tijd met zijn streven naar grootschaligheid overleefd.
Of zij zich zullen handhaven in het nieuwe millennium?
We zullen het hopen!
                                                                                                    H.G.M. Rutten