2011

AFSCHEID VAN MINKENBERG ALS BURGEMEESTER VAN STEVENSWEERT EN OHE EN LAAK

J.H.M. Richter

Nadat er aandacht is geschonken aan de benoeming van Minkenberg als burgemeester van Stevensweert (Jaarboek 2009) en van Ohé en Laak (Jaarboek 2010) is het nu het afscheid van Minkenberg als burgemeester van de beide toen nog zelfstandige gemeenten. Terwijl men in Stevensweert en Ohé en Laak zijn afscheid organiseerde, was men in Beek doende zijn benoeming en installatie voor te bereiden. Bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1947 werd hij met ingang van 16 februari tot burgemeester van de gemeente Beek benoemd.
In het dagblad de Maas- en Roerbode van 21 februari 1947 melding van zijn afscheid als burgemeester van Stevensweert en van Ohé en Laak:

Ohé en Laak
AFSCHEID BURGEMEESTER MINKENBERG.
Dezer dagen was de raad der gemeente Ohé en Laak in openbare vergadering bijeen om afscheid te nemen van den edelachtb. heer P.J.H. Minkenberg als burgemeester.
De voorzitter deed mededeeling van het Kon. Besluit van 1 februari 1947, waarbij hij met ingang van 16 Februari 1947 was benoemd tot burgemeester der gemeente Beek, onder toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeenten Stevensweert en Ohé en Laak. Na deze mededeeling sprak wethouder Sangers, namens den geheelen raad, een woord van afscheid tot den edelachtb. heer burgemeester, waarin hij hem feliciteerde met zijn promotie alsook de gemeente Beek, die in hem een goed burgervader zal krijgen, maar waardoor Ohé en Laak zeer veel moet missen.
Hij sprak verder de hoop uit, dat hij nog vele jaren zou mogen arbeiden in zijn nieuwen werkkring, tot heil en zegen der gemeente Beek en hare ingezetenen. Aan het einde van zijn toespraak deed wethouder Sangers nog een voorstel aan den raad , nl. om den naam van den Boschweg vanaf G. Damen tot aan het Kruis te veranderen in dien van burgemeester Minkenberglaan, zulks ter blijvende herinnering aan zijn ambtsperiode.
Het voorstel van wethouder Sangers werd in algeheele overeenstemming, zonder hoofdelijke stemming, door den raad aangenomen.
Hierna richtte wethouder Ras zich nog tot den scheidenden burgemeester in een korte toespraak, waarin hij memoreerde, het vele, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden door hem tot stand gebrachte.
Burgemeester Minkenberg bracht hierna dank voor den lof, hem toegesproken bij monde der beide wethouders namens den raad. Eveneens dankte hij den raad voor het besluit tot vereeuwiging van zijn naam. Verder liet hij nog eens zijn geheel loopbaan als burgemeester van Ohé en Laak de revue passeeren en het werk der wethouders, die vanaf zijne benoeming met ingang van 1 maart 1931 met hem het college van burgemeester en wethouders hebben gevormd en met wie hij prettig heeft samengewerkt. Aan het einde van zijn toespraak sprak hij de hoop uit, dat de gemeente Ohé en Laak, ook onder zijn opvolger een periode van bloei zou mogen meemaken.
Hierna nam de burgemeester officieel afscheid van de leden van den raad van Ohé en Laak.

Stevensweert nam afscheid van BURGEMEESTER MINKENBERG.
Aldus luidde de kop in de Maas- en Roerbode.
Op buitengewoon hartelijke wijze heeft Stevensweert Zondag afscheid genomen van burgemeester P.J.H. Minkenberg, welke in verband met zijn benoeming tot burgemeester van Beek de gemeente zal verlaten. Na het Lof had in het Jongenspatronaat een bijeenkomst plaats, waar verschillende sprekers den scheidenden magistraat gehuldigd hebben.
Nadat het dochtertje van den heer R. Jonk na het voordragen van een toepasselijk vers aan mevrouw Minkenberg bloemen aangeboden had, nam loco-burgemeester H. Krijn het woord om, in naam van alle inwoners den scheidenden burgemeester dank te brengen voor alles, wat hij voor Stevensweert gedaan heeft. Ofschoon zijn  heengaan algemeen betreurd wordt, moet hij namens allen welgemeende felicitatiewoorden spreken.
Als blijk van waardeering en tot blijvende herinnering bood de heer Krijn vervolgens een prachtig radiotoestel aan.
Namens bestuur en leden der harmonie dankte ondervoorzitter J. Adams den heer Minkenberg voor het vele, dat hij als president voor het gezelschap gedaan had.
Sinds de oprichting der harmonie een jaar geleden was niets daarvoor hem te veel geweest en heeft hij heel wat tijd en werk er aan gewijd. De heer Adams hoopte, dat burgemeester Minkenberg vanaf zijn nieuwe standplaats den groei en de verrichtingen der harmonie zou blijven volgen.
Pastoor Peters noemde den scheidenden burgemeester een goed burgemeester en een voorbeeld voor zijn gemeentenaren. De bevolking van Stevensweert is hem veel dank verschuldigd. De pastoor dankte ook mevrouw Minkenberg voor den steun, dien zij haar man steeds verleende. Voor de ondervonden prettige samenwerking kon jij niet genoeg danken en hij hoopte dat burgemeester Minkenberg deze ook met de geestelijke overheid in Beek zou mogen ondervinden.
Zichtbaar bewogen heeft de burgemeester hierna de sprekers en de geheele bevolking van Stevensweert gedankt. Hij hoopte dat het allen goed mocht gaan. Allen, ongeacht rang of stand, zullen steeds welkom bij hem zijn en zoo noodig zal hij hen steeds gaarne naar vermogen helpen.
De talrijke aanwezigen nemen hierna persoonlijk afscheid van burgemeester Minkenberg en zijn echtgenoote.

Zijn overlijden.
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd legde Minkenberg per 1 december 1963 zijn ambt als burgemeester van Beek neer.
Saillant detail is, dat als gevolg van de dood van president Kennedy (22 november 1963) zijn foto, behorend bij zijn afscheidsartikel in de krant is moeten uitvallen. De foto werd later geplaatst.
Hij heeft niet lang van zijn pensioen mogen genieten. Op 23 april 1965 overleed Peter Joannes Hendricus Minkenberg – hij was reeds geruime tijd ziek - in zijn woning te Beek aan een hartverlamming. Hij mocht slechts 66 jaar oud worden. Hij stelde zich tot taak Beek te maken tot forensengemeente en de plaats aan te passen aan de moderne tijd. Beek verloor in hem een goed burgervader. Hij was oprecht, voortvarend en deskundig en in zijn ambtsperiode werd veel gepresteerd dank zij zijn stuwende leiding: o.a. de realisering van een totaal nieuwe kom  rond een ruime markt, verfraaiing van Beek wat plantsoenen betreft, riante woningen, goed geprojecteerde flats gelegen aan brede wegen en scholen werden gebouwd. Hij had een luisterend oor voor de verenigingen. dit alles onder zijn supervisie. Hij ijverde voor de gemeenschap, zoals hij dat ook voor Stevensweert en Ohé en Laak deed. Evenals Stevensweert en Ohé en Laak kent Beek ook een Minkenbergstraat.


                                                                                                                             J.H.M. Richter

Tot besluit volgen de namen van leerkrachten en leerlingen van de jongens- en de meisjesschool van Stevensweert, met de gedichten die door hen werden opgezegd.