2010

BENOEMING EN INSTALLATIE VAN P.J.H. MINKENBERG TOT BURGEMEESTER TE OHE EN LAAK

J.H.M. Richter

In het vorig Jaarboek 2009 nummer 27 is de benoeming en installatie van Minkenberg tot burgemeester van Stevensweert uitvoerig aan de orde gekomen.
Nu is het de beurt aan zijn benoeming en installatie tot burgemeester van Ohé en Laak, welke in 1931 geschiedde.
Minkenberg.
Peter Johannes Hendricus MINKENBERG werd geboren op 2 november 1898 te St. Odiliënberg en stamde uit een agrarisch geslacht. Zijn vader woonde met zijn vrouw en 4 kinderen (3 jongens en 1 meisje) op Hoeve Steenhuis te Lerop.
Hij speelde eerst een actieve rol in het agrarisch organisatieleven, vooral bij de Jonge Boeren in zijn geboortedorp en Midden-Limburg. Pas op latere leeftijd begon hij gemeente-administratie te studeren bij gemeentesecretaris Adriaanse van Roermond en gemeente- financiën bij de latere gemeentesecretaris mr. Hosselet.
Ongetwijfeld zal hij door zijn bestuurlijke kwaliteiten de aandacht op zich hebben weten te vestigen.  In het Jaarboek 2009 hebben we kunnen lezen dat hij op 28-jarige leeftijd in 1927 solliciteerde naar de functie van burgemeester van de gemeente Stevensweert. Met zijn 28 jaren was hij toen een van de jongste, zo niet de jongste burgemeester van Limburg. Zijn kwaliteiten hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat hij in 1931 solliciteerde naar het burgemeestersambt te Ohé en Laak. Het heette dat hij als burgemeester in Stevensweert reeds blijk heeft gegeven van een goede behartiging der gemeentebelangen.
Zijn benoeming.
Een klein berichtje in de Nieuwe Koerier van 3 maart 1931 maakt melding van zijn benoeming tot burgemeester van Ohé en Laak: Bij Kon. besluit is benoemd tot burgemeenster der gemeente Ohé en Laak de edelachtb. heer P.J.H. Minkenberg, tevens burgemeester van Stevensweert.
Enkele dagen later werd Minkenberg een serenade gebracht, want in de Nieuwe Koerier van 6 maart 1931 lezen we:

Woensdagavond brachten de harmonie van Ohé en Laak en de zangvereeniging Stevensweert den edelachtbaren heer Minkenberg bij zijn benoeming tot burgemeester van Ohé en Laak een serenade. Een groote menigte was op de been om hiervan getuige te zijn.
Nadat de voorzitters der vereenigingen het woord gevoerd hadden, dankte de burgemeester in gloedvolle woorden voor de hem bewezen eer. Het verheugde hem hoe men blijk gaf van medeleven met zijn promotie en zegde als groot vriend van het vereenigingsleven, beide vereenigingen zijn steun toe.
Na nog enkele nummers ten beste gegeven te hebben, trokken de gezelschappen af onder het daveren van kanonschoten, om in het dorp nog enkele uurtjes gezellig door te brengen.

Uiteraard moest er een werkgroep komen, die de organisatie van de feestelijkheden rondom zijn installatie op zich ging nemen.
De maandag hierop volgend werd een vergadering gehouden om een stoet te formeren om de nieuwbenoemde burgemeester, de edelachtbare heer Minkenberg, in te halen. Als datum werd vastgesteld maandagmiddag 16 maart. Dat het grootste gedeelte van de bevolking wel ingenomen is met de nieuwe burgervader blijkt wel uit de grote medewerking.
Om ca. twee uur zal een afdeling ruiters en fietsers hem aan zijn woning te Stevensweert afhalen, waarna naar Ohé getrokken zal worden. Hier heeft de officiële begroeting plaats en zullen de verschillende groepen zich tot een optocht formeren.

Zijn installatie
Van zijn installatie werd in de krant verslag gedaan.

Een heerlijk lentezonnetje - al werd het door een scherpen noordenwind wat getemperd - begunstigde maandagmiddag de feestelijke installatie van den nieuwen burgemeester te Ohé en Laak dhr. P.J. Minkenberg, die reeds hetzelfde ambt waarneemt in de gemeente Stevensweert.

Aan de grens der gemeente te Ohé heerschte tegen half twee een heele drukte. De schoolkinderen allen met een oranje sjerp getooid, de harmonie St. Cecilia, de burgerwacht, wethouders en gemeenteraad en vele ingezetenen stonden er opgesteld in afwachting van de komst van den burgemeester die aan zijn woning te Stevensweert door een eerewacht te paard, een groep wielrijders en wielrijdsters en de voetbalclub was afgehaald. Vanuit de verte zag men de kranige ruitersclub met het “Rood, wit en blauw” voorop naderen; de versierde rijwielen en de oranje sjerpen van schoolkinderen en burgerwacht gaven een feestelijke stemming aan den stoet.
Toen de burgemeester, vergezeld van zijne echtgenoote, uit den auto stapte, zette de harmonie het “Wien Nederlands Bloed” in. Dhr. M. Smets, voorzitter der harmonie, riep daarop in een mooie toespraak den burgemeester een hartelijk welkom toe namens de burgerij en de vereenigingen, wenschte hem van harte geluk en zegde aller steun toe in de vervulling van zijn ambt. Spreker eindigde met de hoop uit te spreken dat de burgemeester lange jaren aan het hoofd der gemeente moge staan en werken aan het welzijn der gemeente.
Met een luid “hoera” werden deze woorden begroet.
Voor deze meer dan hartelijke ontvangst zegde burgemeester Minkenberg allen dank, in het bijzonder dhr. Smets, en vroeg allen hem te steunen in zijn taak door samenwerking van allen en wederzijdsche waardeering.
De stoet trok vervolgens het in feesttooi herschapen dorp in. Van tal van woningen woei de vlag, een eereboog van groen en de bronkpaaltjes stonden op vele plaatsen opgesteld.
Niet ver van de school hield de stoet stil en werd door de oudste leerlingen, Corry Joosten en Martha Graus, den burgemeester een welkom en gelukwensch toegeroepen en bloemen aangeboden. Namens het onderwijzend personeel sprak nog dhr. Adr. Beunen.
Aan de school en gemeentehuis aangekomen dankt de burgemeester de kinderen en het onderwijzend personeel, wees op de groote taak der opvoeding, welke door samenwerking van de ouders met het onderwijzend personeel tot welzijn der jeugd is. Spreker zegde zijn volle medewerking toe en spoorde de kinderen aan ijverig te leeren en aan het geestelijke en wereldlijk gezag gehoorzaam te zijn.
Het was de Z. E.  Heer Pastoor Dullye die daarop het woord nam en na eerst de beide vorige burgemeesters J.H. Galiart en J.J. Indemans in dank gememoreerd te hebben, den nieuwen burgemeester hartelijk welkom heette. In de hoogmis dezen morgen opgedragen heeft de bevolking reeds gebeden dat God den burgemeester een wijs beleid verleene om de moeilijke taak met vrucht te vervullen. Spreker wees erop hoe de bevolking bekend staat als diep godsdienstig en edelmoedig, het H. Hartbeeld is daarvan getuige.
Als herder vroeg spreker steun en samenwerking, wees erop dat de burgemeester als kundig financier reeds bekend staat en in een lange reeks van jaren veel voor de bevolking zal kunnen doen, tot glorie van God en tot heil der gemeente.
Burgemeester Minkenberg dankte den herder der parochie en verklaarde diens hulp en voorlichting ten zeerste op prijs te zullen stellen. Gaarne gaf spreker zijn steun, samenwerking en wees erop dat uit oneenigheid nimmer iets goeds kan komen daarentegen zelfs zwakke krachten door samenwerking veel kunnen tot stand brengen.
Nadat een viertal bruidjes den sleutel van het raadhuis hadden aangeboden, had in de raadszaal de installatie-vergadering plaats, welke door de familie van den burgemeester, pastoor Dullye en enkele andere notabelen mede werd bijgewoond.
Dhr. Albert Beunen, gemeente-secretaris, las den benoemingsbrief voor waarna de loco-burgemeester weth. M. Graus den nieuwen burgervader namens den raad en burgerij een hartelijk welkom toeriep en er op wees dat burg. Minkenberg in Stevensweert reeds blijk heeft gegeven van een goede behartiging der gemeentebelangen op zedelijk en stoffelijk gebied. Spreker omhing den burgemeester met de ambtsketen, zegde hem den steun van den raad toe in zij  moeilijke taak en eindigde met den wensch dat de burgemeester onder Gods zegen veel tot stand brenge tot heil van Ohé en Laak.
Burgemeester Minkenberg sprak na dank aan H.M. de Koningin, den Minister van Binnenlandsche zaken en den Commissaris der Koningin gebracht te hebben, een woord van dank tot weth. Graus en den heelen raad voor de hartelijke woorden van welkom en voor de meer dan gewone welwillendheid waarmede hij begroet is en welke hoopvol stemt voor de toekomst.
Vol goeden moed en met de beste bedoelingen zal bij de belangen der gemeente met alle kracht voorstaan en bevorderen. Op den steun en voorlichting van den raad en wethouders en van allen die in dienst der gemeente zijn op de eerste plaats den secretaris, rekent spreker. Op loffelijke wijze sprak spreker over zijn voorganger die 7 jaar het ambt op loffelijke wijze vervuld heeft en hoopte dat oud-burgemeester Indemans nog vele jaren in ons midden moge verblijven.
De vergadering werd daarop gesloten. Nadat pastoor Dullye zijne kerkmeesters dhrn. Zeegers, Smeets en Coonen had voorgesteld, bleef men nog eenigen tijd bijeen. Van de dan plaats hebbende receptie werd een zeer druk gebruik gemaakt, ook door verschillende heeren burgemeesters uit den omtrek.
Van het raadhuis  reed de stoet dan verder naar de Laak. Het woord werd o.m. nog gevoerd door den commandant der burgerwacht. Een 90-jarige inwoonster had meteen een serenade in ontvangst te nemen.
Met een hartelijk dankwoord door den burgemeester, die zeer op prijs stelde alles wat men voor hem gedaan had, ofschoon hij toch nog min of meer een onbekende was voor velen, werd dan de stoet ontbonden.
Tot in den avond bleef in het dorp een feeststemming heerschen.


Na een eerste ambtsperiode van zes jaar werd Minkenberg bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1937 opnieuw benoemd met ingang van 27 februari 1937 tot burgemeester der gemeente Ohé en Laak.

Toen tijdens de bezettingsjaren een langer uitoefenen van zijn functie wegens de houding van de bezettende macht niet langer verantwoord was, nam burgemeester Minkenberg op 20 september 1941 om principiële redenen ontslag en werd hij door de Duitsers uit zijn geliefde Limburg verbannen en heeft toen enkele jaren met zijn gezin gewoond in Sterksel (Noord-Brabant).

Op 20 februari 1945, de dag waarop Stevensweert werd bevrijd, keerde hij weer terug op zijn post. Hij trof echter twee lege dorpen aan. De bevolking was geëvacueerd, de huizen waren geplunderd of verwoest. Toen de bevolking druppelsgewijs begon terug te keren, is hij dag en nacht in de weer geweest voor de wederopbouw van beide dorpen. Hij organiseerde een voedselvoorziening. Hard werd er gewerkt aan het weer bewoonbaar maken van Stevensweert en Ohé en Laak. Voordat de provinciale wederopbouw in actie kwam, had hij reeds een half miljoen pannen laten aanvoeren om de bevolking een waterdicht dak boven haar hoofd te bezorgen.
Nog even maakte hij een moeilijk ogenblik door. De Amerikanen wilden in april 1945 de bevolking opnieuw evacueren in verband met grootscheepse oversteek-oefeningen over de Maas. “Dat gebeurt onder geen voorwaarde”, zei burgemeester Minkenberg, die zelfs dreigde met aftreden. De Amerikanen zwichtten op voorwaarde, dat de burgemeester een ongestoord verloop van de oefeningen garandeerde.
Bij Koninklijk Besluit d.d. 7 mei 1946 werd hij opnieuw voor de duur van zes jaar tot burgemeester van Stevensweert en Ohé en Laak benoemd, welke benoeming inging op 5 mei 1946. Deze zes jaar heeft hij niet volgemaakt, want in 1947 werd hij burgemeester van Beek, welk ambt hij tot 1963 bekleedde.
Evenals in Stevensweert wordt in Ohé en Laak de herinnering aan hem levendig gehouden middels een straatnaam: de Burgemeester Minkenberglaan.

Een woord van dank aan zijn zonen de heren J. Minkenberg en F. Minkenberg uit Beek, die mij zeer ter wille zijn geweest bij het tot stand komen van dit artikel en mij voorzien hebben van de nodige informatie.

                                                 
Bronnen:
Dagblad De Nieuwe Koerier
Dagblad Maas- en Roerbode